☰ دسترسی سریع دسته‌بندی اخبار
...

کتاب مجموعه سوالات المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

خرید

...

نگاهی نو به دنیای نانو، مبانی علوم و فناوری نانو

خرید

...

کتاب مفاهیم اولیه فناوری نانو و کاربردهای آن در شیمی

خرید

مفاهیم اولیه فناوری نانو و کاربردهای آن در زیست شناسی

خرید

یکشنبه 05 شهریور 1402 کد خبر: 374
1089

درخشش برترین‌های المپیاد دانش‌آموزی نانو در کنکور سراسری ۱۴۰۲

ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ۱۴۰۲، ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ درﺧﺸﺶ داﻧﺶآﻣﻮزان اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻧﺎﻧﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ‌ﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ‌ﻫﺎی داﻧﺶ‌آﻣﻮزان ﺑﺮای ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در راه اﻟﻤﭙﯿﺎد، ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن از رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﮑﻮر اﺳﺖ. وﻟﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﮑﻮر ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ‌ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﮏرﻗﻤﯽ، دورﻗﻤﯽ و ﺳﻪرﻗﻤﯽ اﻟﻤﭙﯿﺎدیﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی و ورودشان ﺑﻪ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ‌ ﺑﻮد.

اﺳﺎﻣﯽ افتخارآفرینان المپیاد نانو در کنکور سراسری ۱۴۰۲ :

 • دیاﮐﻮ ﻓﺎروﻗﯽ رﺗﺒﻪ ۸ ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ و دارﻧﺪه ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ اﻟﻤﭙﯿﺎد ۱۲
 • ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮیﻧﮋاد رﺗﺒﻪ ۱۱ ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ و راهﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﻤﭙﯿﺎد ۱۴
 • ﻣﺒﯿﻨﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ رﺗﺒﻪ ۱۲ ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ و دارﻧﺪه ﻣﺪال ﻃﻼ اﻟﻤﭙﯿﺎد ۱۳
 • ﻣﻬﺪي اﺻﻐﺮی رﺗﺒﻪ ۱۴ ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ و دارﻧﺪه ﻣﺪال ﻃﻼ اﻟﻤﭙﯿﺎد ۱۳ و راهﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﻤﭙﯿﺎد ۱۴
 • ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺣﺴﻨﯽ رﺗﺒﻪ ۵۶ ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ و دارﻧﺪه ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ اﻟﻤﭙﯿﺎد ۱۲ و ﻣﺪال ﻧﻘﺮه اﻟﻤﭙﯿﺎد ۱۳
 • ﭘﺎرﺳﺎ دادﺑﯿﻦ رﺗﺒﻪ ۳۳۲ ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ و دارﻧﺪه ﻣﺪال ﻧﻘﺮه اﻟﻤﭙﯿﺎد ۱۳ و راهﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﻤﭙﯿﺎد ۱۴
 • اﻣﯿﺮﺣﺴﻦ ﺷﺎهﻣﺤﻤﻮدي رﺗﺒﻪ ۳۱۹ ﮐﻨﮑﻮر رﯾﺎﺿﯽ و دارﻧﺪه ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ اﻟﻤﭙﯿﺎد ۱۲ و ﻣﺪال ﻃﻼ اﻟﻤﭙﯿﺎد ۱۳ 
 • آﯾﻪ اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ رﺗﺒﻪ ۴۳۲ ﮐﻨﮑﻮر رﯾﺎﺿﯽ و دارﻧﺪه ﻣﺪال ﻧﻘﺮه اﻟﻤﭙﯿﺎد ۱۳ و راهﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﻤﭙﯿﺎد ۱۴

همچنین شایان ذکر است، سه نفر از مدال‌آوران ادوار گذشته المپیاد نانو به مرحله نهایی دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو راه پیدا نمودند. این مسابقه برای شناسایی دانشجویان نخبه نانویی کشور و همچنین ارتقای سطح گفتمان علم و فناوری نانو در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

اسامی برترین‌های المپیاد نانو ‌راه‌یافته به مرحله سوم مسابقه ملی فناوری نانو:

 • پدرام حمیدی راد؛ مدال طلا المپیاد ۱۳، داروسازی دانشگاه شهیدبهشتی
 • امیر حسین اشراقی؛ مدال طلا المپیاد ۱۳، پزشکی دانشگاه ایران
 • ادیب سبحانی؛ مدال برنز المپیاد ۱۰ و مدال نقره دوره ۱۱، داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پربازدیدترین‌ها

آغاز ثبت نام یازدهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو

به اطلاع تمام دانش‌آموزان علاقه‌مند به علوم و فناوری نانو می‌رساند، ثبت ...

16515 ادامه ...

کتابچه مقالات دهمین جشنواره دانش‌آموزی نانو منتشر شد

دهمین جشنواره دانش‌آموزی نانو هم‌زمان با دوازدهمین نمایشگاه نانو ۱۸ تا ۲...

9277 ادامه ...

برگزاری بیست و چهارمین دوره ی مسابقات نادکاپ شریف

بیست و چهارمین دوره مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی با ه...

8688 ادامه ...

عوامل موثر در افزایش علاقه دانش‌آموزان به فعالیت‌های نانو

گروه نانوفناوری پژوهش‌سرای پروفسور شمسی‌پور ناحیه 3 کرمانشاه اقدام به پژ...

8183 ادامه ...

مرحله سوم دهمین المپیاد دانش‌آموزی نانو صبح روز شنبه ۲۶ مردادماه با حضور...

7706 ادامه ...

آموزش ۱۰،۰۰۰ علاقه‌مند در آزمایشگاه‌های شبکه توانا

فعالیت آزمایشگاه‌های آموزشی فناوری نانو (شبکه توانا) در آبان ماه ۱۳۹۸ زم...

7362 ادامه ...

تخفیف ویژه ثبت‏ نام برای دانش آموزان ‏شرکت‏ کننده در المپیاد نانو

ثبت نام در المپیاد علوم و فناوری نانو برای دانش آموزان مناطق محروم با ار...

7292 ادامه ...

آغاز ثبت نام المپیاد نانو همزمان با سایر المپیادهای علمی

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان تأکید کرد: ثبت‌...

6022 ادامه ...

تندیس برترین طرح های دهمین جشنواره دانش آموزی نانو به چه کسانی تعلق گرفت؟

مراسم اختتامیه دهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو روز یکشنبه مو...

4884 ادامه ...

دوره ضمن خدمت فناوری نانو برای دبیران کرمانی برگزار شد

به گزارش خانم تهامی‌پور، رابط نهاد ترویجی مرکز پژوهش‌های علمی و آموزشی ک...

4347 ادامه ...

پرداخت حمایت‌های تشویقی دهمین المپیاد نانو به نهادهای ترویجی فعال

به گزارش بخش المپیاد باشگاه دانش‌آموزی نانو، روز یک‌شنبه هشتم دی ماه ۱۳۹...

4203 ادامه ...

گزارش ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های شبکه توانا در آذر ۱۳۹۸

حضور بیش از ۱۴۰۰۰ دانش‌آموز و دبیر در برنامه‌های ترویجی نانو در آذرماه ۹۸

4185 ادامه ...

دوره ضمن خدمت فناوری نانو برای دبیران جیرفت برگزار شد

دو دوره «ضمن خدمت آموزش علوم و فناوری نانو» ویژه دبیران رشته‌های علوم پا...

4120 ادامه ...

دوره ضمن خدمت علوم و فناوری نانو در بندرعباس برگزار شد

دوره آموزشی ضمن خدمت علوم و فناوری نانو ویژه دبیران شیمی، فیزیک و زیست‌ش...

4113 ادامه ...

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مدیران کیفیت آزمایشگاه‌ها در اصفهان

کارگاه آموزشی یک روزه ویژه مدیران کیفیت آزمایشگاه‌های عضو شبکه فناوری‌ها...

4111 ادامه ...